De groot bakkerij

Vennootschap onder firma De groot bakkerij (hierna: De groot bakkerij) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73239399 en is gevestigd aan Zuidkade 32a (9203CM) te Drachten.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van Diensten door De groot bakkerij.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. De groot bakkerij: De aanbieder van Producten en/of dienstverlener die diensten aan Klant aanbiedt.

6. Producten: Alle Producten die door De groot bakkerij worden aangeboden. Dit betreft met name “koffie & gebak” en bruidstaarten.

7. Klant: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met De groot bakkerij.

8. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Klant gekocht zijn van De groot bakkerij.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van De groot bakkerij, elke Overeenkomst tussen De groot bakkerij en Klant en op elk Product die door De groot bakkerij wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De groot bakkerij aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van De groot bakkerij zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met De groot bakkerij is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.  Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Klant zijnde een Bedrijf worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door De groot bakkerij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Van een Aanbod is in ieder geval sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. De groot bakkerij is slechts aan een Aanbod gebonden indien Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, of Klant een order heeft geplaatst. Niettemin heeft De groot bakkerij het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor De groot bakkerij gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen De groot bakkerij niet binden. Eventuele afbeeldingen, verpakkingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). De groot bakkerij kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. Tevens kan De groot bakkerij niet garanderen dat het Product wat Klant zal ontvangen exact overeenkomt met de (digitale) afbeelding.

4. De groot bakkerij is gerechtigd om geringe afwijkingen te maken in de Producten ten aanzien van het Aanbod, hieronder wordt verstaan het vervangen van vergelijkbare ingrediënten.

5. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

6. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van De groot bakkerij zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van De groot bakkerij heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen, dan wel het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door De groot bakkerij gedaan worden via de website en/of in de winkel.

3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst op afstand te sluiten met De groot bakkerij, zal De groot bakkerij de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is De groot bakkerij daaraan niet gebonden.

5. De groot bakkerij is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Klant ten aanzien van alle verse Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, en/of de producten waarvan Klant de (vershoud)zegel heeft verbroken. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. De groot bakkerij zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft De groot bakkerij het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De groot bakkerij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan De groot bakkerij worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De groot bakkerij zijn verstrekt, heeft De groot bakkerij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is De groot bakkerij niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor De groot bakkerij, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. De groot bakkerij kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. De groot bakkerij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat De groot bakkerij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De groot bakkerij bekend was.

7. Klant vrijwaart De groot bakkerij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

8. Het is mogelijk dat De groot bakkerij de producten serveert aan Klant. Klant kan zich bevinden op de door De groot bakkerij aangewezen/bij de door De groot bakkerij aangesloten buitenruimten c.q. terrassen, alwaar het Product in het feitelijke bezit van Klant zal worden gesteld (aldus het Product wordt aan Klant geleverd/geserveerd).

9. In geval van het bestellen van een bruidstaart, zal De groot bakkerij met Klant een afspraak inplannen. Klant kan één dag voor aanvang van de opdracht de laatste wijzigingen c.q. aanpassingen doorgeven, zoals andere kleuren, bloemen etc. Na het verstrijken van deze termijn zijn aanpassingen niet meer mogelijk. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het Product groter dient te worden, is De groot bakkerij gerechtigd een meerprijs in rekening te brengen bij De groot bakkerij.

10. Klant is verplicht de Producten te onderzoeken op inhoud en ingrediënten in verband met mogelijke allergieën. De groot bakkerij staat niet in voor schade als gevolg van diëtaire restricties.

Artikel 6 – Afhaling en/of Levering/bezorging

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door De groot bakkerij of er door andere omstandigheden buiten de macht van De groot bakkerij enige vertraging ontstaat, heeft De groot bakkerij recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient De groot bakkerij schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De groot bakkerij gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Klant.

4. De groot bakkerij bezorgt slechts in de omgeving. Indien de Producten worden bezorgd door De groot bakkerij of een externe vervoerder is De groot bakkerij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Klant kan het Product tevens afhalen in de winkel van De groot bakkerij. Klant dient zich daarbij te houden aan de voorschriften van De groot bakkerij. Afhaling vindt plaats op een afgesproken dag en tijd.

6. Indien De groot bakkerij gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan De groot bakkerij ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien De groot bakkerij een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

8.De groot bakkerij  is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De groot bakkerij is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De groot bakkerij behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

9. Indien Klant niet thuis is/niet beschikbaar is om de Producten in ontvangst te nemen, en De groot bakkerij de Producten ten tijde van een eerste aflever-/bezorgpoging niet op een andere wijze voor Klant kan achterlaten (bijvoorbeeld door de Producten bij aanwezige buren af te leveren), is De groot bakkerij gerechtigd voor een volgende levering(poging) extra kosten in rekening te brengen. De groot bakkerij  is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van de Producten / Producten doordat er een volgende (bijvoorbeeld tweede) poging tot levering moet worden ondernomen of in het geval De groot bakkerij zich genoodzaakt ziet om de Producten op een andere manier achter te laten voor Klant (bijvoorbeeld: afleveren bij buren).

10. De groot bakkerij is verplicht ervoor te zorgen dat ten aanzien van de Producten de voedselveiligheid te allen tijde is gewaarborgd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, alsook daartoe met regelmaat controles uit te (doen) voeren en verslag te (doen) leggen van de uitkomsten van dergelijke controles. De groot bakkerij kan Opdrachtgever van aanwijzingen voorzien met betrekking tot de voedselveiligheid indien Opdrachtgever de Producten zelf bewaard. De groot bakkerij is op basis van haar adviezen, dan wel het achterwege laten daarvan, nimmer aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade en/of kosten.

11. De bezorging vindt plaats op een afgesproken dag en tijd.

12. Indien het leveren/serveren van het Product aan een Klant die zich bevindt op een buitenruimte/terras (artikel 5 lid 8), dan dient Klant zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van De groot bakkerij.

Artikel 7 – Verpakking en transport

1. De groot bakkerij verbindt zich jegens Klant om de te leveren Producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van Producten zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

1. Klant is gehouden het geleverde direct op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan De groot bakkerij te worden gemeld op info@degrootbakkerij.nl. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

3. Als Klant gebrekkige Producten wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van De groot bakkerij op de wijze zoals door De groot bakkerij aangegeven en ten aanzien van de Producten die geschikt zijn voor herroeping.

4. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan De groot bakkerij, conform de retourinstructies van De groot bakkerij. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant.

5. De groot bakkerij is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

6. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Klant tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

7. Indien Klant haar reclamerecht uitoefent, heeft Klant zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

Artikel 9 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop De groot bakkerij geen invloed heeft, kan De groot bakkerij deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

5. Indien Klant niet thuis is/niet beschikbaar is om de Producten in ontvangst te nemen, en De groot bakkerij de Producten ten tijde van een eerste aflever-/bezorgpoging niet op een andere wijze voor Klant kan achterlaten (bijvoorbeeld door de Producten bij aanwezige buren af te leveren), is De groot bakkerij gerechtigd voor een volgende levering(poging) extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling via de webshop dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij anders overeengekomen Klant zijnde een Bedrijf heeft de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag achteraf per factuur te voldoen.

2. Betaling in de winkel geschiedt met pin en/of contanten.

3. In geval van een bruidstaart kunnen partijen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te voldoen alvorens aanvang wordt gemaakt met de opdracht. Partijen kunnen ook overeenkomen dat de betaling slechts achteraf geschiedt.

4 Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van De groot bakkerij. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van De groot bakkerij een andere betalingstermijn overeenkomen.

6. Indien een periodieke betalingsverplichting van Klant is overeengekomen, is De groot bakkerijgerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van De groot bakkerij op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

8. De groot bakkerij heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De groot bakkerij kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De groot bakkerij kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting zal Klant zijn een Bedrijf direct in verzuim verkeren. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en indien Consument niet binnen die termijn aan zijn verplichtingen voldoet, raakt zij in verzuim.

10. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal De groot bakkerij zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

11. Indien De groot bakkerij meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door De groot bakkerij geleverde Producten, blijven eigendom van De groot bakkerij totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met De groot bakkerij gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht De groot bakkerij zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat De groot bakkerij haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan De groot bakkerij of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De groot bakkerij zich bevinden en die Producten mede terug te nemen.

5. De groot bakkerij heeft het recht om de door Klant aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van De groot bakkerij. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal De groot bakkerij zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan De groot bakkerij worden vergoed door Klant.

Artikel 12 – Garantie

De groot bakkerij staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1.De groot bakkerij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is De groot bakkerij bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met De groot bakkerijgesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is De groot bakkerij bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De groot bakkerij op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer De groot bakkerij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. De groot bakkerij behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Overmacht

1. De groot bakkerij is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen,  noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht aan de zijde van De groot bakkerij wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van De groot bakkerij, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan De groot bakkerij zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van De groot bakkerij of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van De groot bakkerij buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. De groot bakkerij heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De groot bakkerij haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover De groot bakkerij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De groot bakkerij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1 Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door De groot bakkerij leidt tot aansprakelijkheid van De groot bakkerij jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door De groot bakkerij in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van De groot bakkerij is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. De groot bakkerij is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. De groot bakkerij is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. De groot bakkerij levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid.

4. De groot bakkerij is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5.De groot bakkerij  is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van de Producten doordat er een volgende (bijvoorbeeld tweede) poging tot levering moet worden ondernomen of in het geval De groot bakkerij zich genoodzaakt ziet om de Producten op een andere manier achter te laten voor Klant (bijvoorbeeld: afleveren bij buren).

6. De groot bakkerij is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

7. De groot bakkerij  staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens De groot bakkerij verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van De groot bakkerij vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De groot bakkerij binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Klant. Voor Klant zijnde een Bedrijf, geldt dat voornoemde risico is overgegaan zodra de Producten het magazijn van De groot bakkerij verlaten.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van [bedrijfsnaam bakker] berusten uitsluitend bij De groot bakkerij en worden niet overgedragen aan Klant.

2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van De groot bakkerij rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De groot bakkerij. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door De groot bakkerij geleverde producten, dient De groot bakkerij expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van De groot bakkerij rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. De groot bakkerij gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal [bedrijfsnaam bakker] de betrokkene hierover informeren.

2. Indien De groot bakkerij op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Klant niet tevreden is over de Producten van De groot bakkerij,  de service van De groot bakkerij of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden info@degrootbakkerij.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De groot bakkerij de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. De groot bakkerij zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen De groot bakkerij en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De groot bakkerij heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen De groot bakkerijen Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie  Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Drachten, 5 juli 2021